Anmälan om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling/Report on Discrimination, Victimisation and Harassment

 • I en god arbetsmiljö råder ett demokratiskt, tillåtande klimat där det finns möjligheter att påverka sin studie- och arbetssituation. Studie- och arbetsmiljö inkluderar dels den fysiska miljön, såsom lokaler och utrustning. Den inkluderar också den psykosociala miljön, det vill säga relationer och stämningar bland de människor som delar en studiemiljö.Om diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling skulle uppträda, ska detta hanteras snabbt, relevant och på ett respektfullt sätt, samt följas upp i syfte att få situationen att upphöra.

  In a good work environment, there is a democratic, permissive climate where there are opportunities to influence one's study and work situation. Study and work environment, such as premises and equipment. It also includes the psychosocial environment, that is, relationships and moods among the people who share a study environment. If discrimination, harassment or abusive differential treatment should occur, this must be dealt with quickly, relevantly and respectfully, and followed up with the aim of bringing the situation to an end.


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Här gör du en formell anmälan om du upplever att du blivit utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering och/eller trakasserier.

  Detta gör du det genom att fylla i och skicka in nedanstående formulär. För att ärendet ska kunna hanteras skyndsamt och att du ska få möjlighet att få snabb återkoppling är det viktigt att du noga beskriver vad ärendet gäller och lämna gärna dina kontaktuppgifter. Väljer du att ange dina personuppgifter sker behandligen av personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning. Läs mer om vilka personuppgifter vi hanterar och hur.

  Högskolan Dalarna har arbetsmiljöansvar och ansvara för att utreda inkommen anmälan. 

  Om du i din anmälan önskar stöd rekommenderar vi dig att ta kontakt med Studentkåren vid Högskolan Dalarna.  Mer information om Dalarnas studentkårs studentombudsman.

  Use this e-form to make a formal report if you feel that you have been subjected to discrimination, victimisation and/or harassment.

  Use and submit the form provided below. In order for the matter to be dealt with quickly and for you to have the opportunity to get quick feedback, it is important that you carefully describe what the matter is about, and feel free to leave you contact details. If you choose to enter your personal data, we ensures that it is handled accordance with applicable data protection regulationsInformation about personal data protection at Dalarna University.

  Dalarna University has work environment responsibility and is the one who deals with any reported incidents. 

  If you want support when making your report, then we recommend that you contact the Student Union at Dalarna University.  Contact Dalarna's Student Union for more information.

 • Personlig information / Personal Information

 • Vad har hänt? / What happened?