Anmälan om kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier

 • Högskolan Dalarna som arbetsgivare har ett ansvar för våra anställdas arbetsmiljö. Vårt ansvar är att vi ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall..." AML 3:2.

  Om diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling skulle uppträda, ska detta hanteras snabbt, relevant och på ett respektfullt sätt, samt följas upp i syfte att få situationen att upphöra.

  Råd till dig som känner dig utsatt

  - Det är din upplevelse av situationen som avgör om handlingen eller beteendet är ovälkommet.
  - Reagera snarast om du återkommande upplever dig utsatt.
  - Säg ifrån, du har rätt att säga ifrån om sådant som du anser är diskriminerande, kränkande eller obehagligt. 
  - Klargör om möjligt för den som du upplever ha utsatt dig, att beteendet är ovälkommet. 
  - Dokumentera händelserna. Anteckna tid och plats, vad som hände och hur de inblandade reagerade.
  - Tala med din närmaste chef, HR, fackliga företrädare eller arbetsmiljöombud för stöd


  Report on Discrimination, Victimisation and Harassment

  Dalarna University is responsible for ensuring a healthy and good working environment for its employees. Our responsibility is that we must take all necessary measures to prevent the employee from being exposed to illness or accidents... Work Environment Act (Arbetsmiljölagen) 3:2.

  Should discrimination, victimisation or harassment occur, then this must be dealt with in a prompt and respectful manner, and must be followed up with the aim of bringing an end to the situation.

  Advice for Those Who Feel Victimised

  - It is your experience of the situation that determines whether the action or behaviour is unwelcome.
  - React as soon as possible if you repeatedly feel that you are being victimised.
  - Make yourself heard: you have the right to speak up about things that you consider to be discriminatory,  offensive or unpleasant. 
  - If possible, make it clear to the person who you feel has subjected you to discrimination, victimisation or harassment that their behaviour is unwelcome. 
  - Document the Events. Record the time and place, what happened and how those involved reacted.
  - Talk to your immediate manager, the Office of Human Resources, a union representative or a work environment representative (arbetsmilöjombud) if you need support.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Här gör du en formell anmälan om du upplever att du blivit utsatt för kränkande särbehandling, diskriminering och/eller trakasserier.

  Du fyller i alla frågor och trycker på skicka. Därefter går din anmälan direkt till HR. HR registrerat din anmälan i diariet och ser till att den går vidare till rätt mottagare, beroende på vad anmälan gäller. Närmaste chef har arbetsmiljöansvar och ansvara för att utreda inkommen anmälan. Om anmälan riktar sig mot närmaste chef kommer den att hanteras av HR. Om du i din anmälan önskar stöd rekommenderar vi dig att ta kontakt med arbetsmiljöombuden. 


  Use this e-form to make a formal report if you feel that you have been subjected to discrimination, victimisation and/or harassment.

  Please respond to all the questions and then click on submit. The report will then be received by the Office of Human Resources (HR). HR will then register your report in the diariet system and will ensure it is forwarded to the appropriate staff member: who that is depends on what the report is about. Your immediate manager has work environment responsibility and is the one who deals with any reported incidents. If the report is directed at your immediate manager, then it will be dealt with by HR. If you want support when making your report, then we recommend that you contact a work environment representative (arbetsmiljöombud)

 • Personlig information / Personal Information

 • Vad har hänt? / What happened?