Ansökan till Forskningsetiska nämnden för studenter


 • För att se om du behöver göra en ansökan eller inte bör en etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor och/eller personuppgifter göras. Följ nedanstående steg och se hur du ska gå vidare.

  1. Gör en etisk egengranskning av studentprojektet

  Använd blanketten som en grund för forskningsetiska reflektioner tillsammans med din handledare och för att komma fram till bästa forskningsetiska förhållningssätt samt beslut om ansökan till den Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna alternativt Etikprövningsmyndigheten behövs eller ej. Blanketten behålls av studenten och handledaren. 

  Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor (pdf)

 • 2. Behövs ansökan till Forskningsetiska nämnden

  Följande frågor finns listade i blanketten för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor som du fyllt i. 

  1. Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. omfattar studien deltagare som kan betraktas tillhöra en sårbar grupp t.ex. barn (under 18 år), personer med nedsatt kognitiv förmåga, psykisk funktionsnedsättning eller sådana som har en beroendeställning till den som genomför studien t.ex. som patienter eller elever till densamma?

  2. Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full information om undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?

  3.  Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på forskningspersonerna?

  4.  Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt?

  5.  Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)?

  6.  Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv?

  7.  Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden?

  8. Avser du att behandla personuppgifter? Observera att: 

  • Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande person betraktas som personuppgifter, även om de är kodade eller krypterade. 
  • I händelse av att studentarbetet INTE omfattar några känsliga personuppgifter och heller INTE deltagare som tillhör en sårbar grupp eller deltagare som INTE står i beroendeställning till den som genomför studien, behöver inte någon ansökan till Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna göras. 
  • Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID anmälan om detta göras på avsedd blankett som sänds till: dataskydd@du.se i enlighet med GDPR.
 • Du behöver inte göra en ansökan till Forskningsetiska nämnden när du har svarat nej på samtliga frågor. Du kan därmed avsluta nu och stänga ansökningsblanketten.

  • Du behöver göra en ansökan till Forskningsetiska nämnden när du har svarat ja på någon av ovanstående frågor. Ladda upp blanketten för etisk egengranskning och klicka sedan på Nästa så kommer du vidare till ansökningsblanketten

  • Sökande

   • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Handledare

    • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Om studentarbetet

    • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    • De flesta studier på människor inbegriper någon form av etiskt dilemma. Det kan t ex innebära att individer utsätts för någon form av obehag eller risk, att det föreligger någon form av beroendeställning mellan sökande och deltagare, att forskningen planeras på en utsatt grupp, eller att respekten för den enskildes integritet hotas genom att känsliga uppgifter samlas in. Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) är känsliga personuppgifter t ex uppgifter som rör etnicitet, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv, behandling av uppgifter om lagöverträdelser samt genetiska och biometriska uppgifter. 

     Alla sådana potentiella dilemman ska beskrivas här. För information om forskningsetiska principer se också ”Vetenskapsrådets rapport: God forskningssed 2017”.

    • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    • Under denna punkt ska man redogöra för de åtgärder eller överväganden som man gjort för att hantera de etiska dilemman som tagits upp under punkt 1. Sådana åtgärder kan till exempel vara att behandla all information konfidentiellt eller att inte tillfråga individer som tillhör speciellt sårbara grupper.

    • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    • Här ska man redogöra för om de som deltar, eller någon grupp som dessa kan tänkas representera, kommer att kunna få någon nytta av undersökningen. Utfaller förväntad nytta på kort eller lång sikt? Tänk på att det här inte är frågan om att specificera den nytta som uppsatsförfattaren erhåller för egen del, det vill säga att undersökningen gör det möjligt att färdigställa en uppsats.

    • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    • Grundprincipen är att deltagare i en studie ska ha full information om undersökningen innan de tillfrågas om deltagande. Deltagarna och eventuell vårdnadshavare eller motsvarande ska informeras muntligt och/eller skriftligt. I de fallen ska ett informationsbrev och samtyckesformulär bifogas i ansökan. (se mall för informationsbrev och samtyckesblankett ). 

    • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    • Bifoga dokument

     För att en ansökan ska kunna bedömas av nämnden krävs att en projektplan bifogas. Projektplanen får omfatta max 10 sidor och ska innehålla: 

     • information om studiens forskningsproblem i ett större sammanhang (ca 1-2 sidor)
     • tidigare redovisade resultat inom området (ca 1-2 sidor) 
     • syfte och frågeställning 
     • en detaljerad metodbeskrivning (2-3 sidor) innehållande:
      - en preciserad beskrivning av metoden/metoder och därtill hörande teknik/tekniker
      - en preciserad beskrivning av genomförandet
      - urval av undersökningsgrupp
      - undersökningsgruppens ev. grad av sårbarhet
      - hantering av uppgifter om individer 
     OBS! Bifoga i förekommande fall enkät eller intervjuguide. Annars kan inte FEN göra en fullständig forskningsetisk bedömning av projektet 

     • preliminär tidsplan 
     • former för spridning av resultaten 
     • referenslista


     • När du utformar informationen ska du utgå från dokumentet Mall för informationsbrev och samtyckesblankett (pdf).


      • Undersökningen ska ha granskats och godkänts ur personsäkerhets- och resurssynpunkt av berörda verksamhetsföreträdare/chefer för samtliga involverade verksamheter.