Behandling av personuppgifter i studentarbeten - ny anmälan

 • Om studentarbetet/The Student Work

 • Deltagande studenter / Participating students

  • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Handledare/Supervisor

   • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Registrera behandlingen / Register the processing

   • Exempel: ”Kvinnor i åldern 30-50 år med en taxerad inkomst över 250 000 kr/år”, ”Sökande till utbildning x”, ”Anställda”. Example: ”Women 30-50 years, with an after-tax income greater than 250 000 kr/year”, ”Applicant to the course entitled XXX”, ”Employees
   • Exempel: ”Annan myndighet”, ”Den enskilde själv”. Example: ”Other organisation”, ”The individual him-/herself”.
   • Exempel: ”Handledare”, ”Examinator
   • 4. Tänk på att insamlade personuppgifter ska bara hanteras och bearbetas av studenterna, handledare och examinator.

    Remember that collected personal data should only be handled and processed by the students, supervisor and examiner.

   • Tredje land är stater utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Countries that do not belong to the European Union (EU) or the European Economic Area (EEA).
   • Exempel: ”Endast behöriga personer har åtkomst till registret”, ”Datainspektionens råd om säkerhet för personuppgifter iakttas”. Example: ”Only authorised individuals will have access to the register”, ”The advice from the Datainspektionen with regards to security and personal data has been observed”.
   • Laglig grund för behandlingen/Lawful Grounds for Processing

   • Dokumenterat insamlat samtycke ansvaras av studenten/studenterna.
   • Övriga uppgifter om behandlingen / Other details about the processing

   • 9a. Behandlade personuppgifter:
   • Exempel: ”Forskning som godkänts enligt lagen om etikprövning”, ”För att vi ska kunna fullgöra skyldigheter inom arbetsrätten”, ”Till skydd av vitala intressen” eller ”För att rättsliga anspråk ska kunna fastställas” Example: ”Research that has been approved according to the law on ethics review”, ”In order for us to able to meet the obligations related to workers’ rights”, ”In protection of vital interests” or ”So that legal interests can be determined”
   • Ja/Yes
   • Nej/No