Behandling av personuppgifter i verksamhetssystem - ny anmälan

 • Exempel, studieadministration, personalregister, lokalhantering, ekonomiadministration
 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Registrera behandlingen 

 • Exempel: ”Kvinnor i åldern 30-50 år med en taxerad inkomst över 250 000 kr/år”, ”Sökande till utbildning x”, ”Anställda”.
 • Exempel: ”Annan myndighet”, ”Den enskilde själv”.
 • Exempel: ”Andra myndigheter”. ”Andra enheter inom Högskolan Dalarna
 • Det ska finnas ett skriftligt avtal om personuppgiftsbiträdens behandling av personuppgifter på uppdrag av personuppgiftsansvarig.
 • Tredje land är stater utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
 • Exempel: ”Endast behörig personal har åtkomst till registret”, ”Datainspektionens råd om säkerhet för personuppgifter iakttas”.
 • Bevarandekrav för uppgifterna i systemet, dvs. hur länge behöver personuppgifterna finnas kvar i systemet.
 • Laglig grund för behandlingen 

 • Dokumenterat insamlat samtycke ansvaras av forskaren.
 • Övriga uppgifter om behandlingen 

 • 9a. Behandlade personuppgifter:
 • Exempel: ”Forskning som godkänts enligt lagen om etikprövning”, ”För att vi ska kunna fullgöra skyldigheter inom arbetsrätten”, ”Till skydd av vitala intressen” eller ”För att rättsliga anspråk ska kunna fastställas”
 • Ja
 • Nej
 • Exempelvis diarienummer för avtal
 • Uppgiftslämnaren