Blankett visselblåsare / Whistleblower Form

 • Ditt meddelande till oss är en allmän handling som i regel är offentlig

  När ett meddelande eller en anmälan kommer in till Högskolan Dalarna registreras den och får ett diarienummer. Eftersom Högskolan Dalarna är en myndighet kan ditt meddelande bli en allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att begära att få ta del av den. Rätten att ta del av en allmän handling kan däremot begränsas av sekretess. Högskolan Dalarna gör alltid en så kallad sekretessbedömning som kan innebära att uppgifter som omfattas av sekretess inte lämnas ut.

  Från och med den 17 december 2021 gäller en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som ska skydda visselblåsarens identitet inom offentlig sektor. Sekretessen gäller för uppgifter som kan avslöja den rapporterande personens identitet i ett uppföljningsärende. Med ett uppföljningsärende menas bland annat uppgifter som framkommer i ett meddelande om missförhållande som inkommit via en visselblåsarfunktion och uppgifter som består i att lämna återkoppling till den rapporterande personen. 

  De rättsliga förutsättningarna för visselblåsarfunktionen finns i lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

 • Your message to us is an official document and generally in the public domain

  When a report or complaint is received by Dalarna University, it is registered and given a reference number. As Dalarna University is a public authority, your message may become an official document. This means that anyone has the right to request access to it. The right to access official documents may, however, be restricted by confidentiality. Dalarna University always carries out a confidentiality assessment that may result in a decision not to disclose information that is covered by secrecy regulations.

  With effect from 17 December 2021, a new provision in the Public Access to Information and Secrecy Act is intended to protect the identity of whistleblowers in the public sector. Secrecy applies to information that could reveal the identity of the person making the report in a follow-up case. The term ‘follow-up case’ refers, for example, to information revealed in a report about wrongdoings received via a whistleblowing function and information consisting of feedback to the person making the report. 

  The legal framework for the whistleblowing function is set out in the Act on Protection of Persons Reporting Wrongdoings (2021:890).

 • Du har valt elektronisk blankett.

  Fyll i fälten nedan. Du kan lämna ditt meddelande om missförhållande anonymt om du vill. När du skickar in ditt meddelande får du en bekräftelse på att meddelandet har registrerats direkt i form av ett diarienummer som ser ut så här, V 2022/123. 
  Om du vill komplettera ditt meddelande uppger du diarienumret vid kontakter med Högskolan Dalarna.
  Om du lämnar kontaktuppgifter kommer du att få en bekräftelse via mail samt att bli kontaktad av en handläggare.

  You have chosed to use the electronic web form.

  Fill in the form below. You can leave information anonymously. Your notification will be registrered and you will receive a case number as a confirmation that your report or complaint is received (looks like this V 2022/123).
  If you want to complete your notification, please use the case number when in contact with the university.
  If you contact details, an email will be sent to you and the wistleblower Officer will get back to you.  

 • Du har valt papperspost.

  Postadressen är:
  Högskolan Dalarna / Visselblåsarfunktionen
  791 88 Falun

  You have chosed Mail.

  The postal address is:
  Högskolan Dalarna / Visselblåsarfunktionen
  791 88 Falun

 • Du har valt personligt möte.

  Kontakta växeln på 023-77 80 00, ange att det rör anmälan om visselblåsning.


  You want a personal meeting.

  Phone the switchboard 023-77 80 00, state that it concerns notification of whistleblowing.

 • Du har valt telefonsamtal.

  Du får ringa till receptionen på 023-77 80 00 och ange att du vill tala med visselblåsarfunktionen.

  You have chosed to use a phone call for your report.

  You can call the reception on 023-77 80 00 and indicate that you want to talk to the whistleblower function.