Klagomål/Complaints

 • Har du ett personligt klagomål på din utbildning eller Högskolan Dalarnas verksamhet ska du alltid i första hand vända dig till den som är direkt berörd av ditt klagomål. Ofta är detta kursansvarig, programansvarig, handledaren eller examinatorn. I de allra flest fall får ditt ärende en direkt lösning i dialogen med den ansvariga.

  Du kan även i många sammanhang vända dig till studentombudet vid Dalarnas studentkår för att få stöd och råd. Studentombudet kan även fungera som ditt ombud om du vill gå vidare med ett ärende. Mer information om Dalarnas studentkårs studentombudsman.

  Om du väljer att skicka i ett formellt klagomål till Högskolan Dalarna, gör du det genom att fylla i och skicka in nedanstående formulär. För att ärendet ska kunna hanteras skyndsamt och att du ska få möjlighet att få snabb återkoppling är det viktigt att du noga beskriver vad ärendet gäller och lämnar dina kontaktuppgifter. För att Högskolan Dalarna ska kunna handlägga ditt ärende behöver lärosätet hantera dina personuppgifter och genom att skicka in ett formellt klagomål godkänner du detta.

  Hanteringen sker främst i lärosätets diariesystem och sker enligt gällande dataskyddsförordning. Läs mer om vilka personuppgifter vi hanterar och hur. I diariesystemet kommer ditt ärende att analyseras och om möjligt åtgärdas direkt eller vid behov hänskjutas till en ärendehandläggare.

  För mer information om hur Högskolan Dalarna arbetar med klagomål se Regler för klagomål, omprövning och överklagan (pdf).


 • If you have a personal complaint about your course/programme or Dalarna University, you should in the first instance raise the issue with the individual directly involved. Often this is your course coordinator, programme director, supervisor or examiner. In most cases, the matter can be resolved immediately through this direct contact.

  You should also know that you can contact a student representative (studentombud) at Dalarna's Student Union for support and advice. The student representative can act on your behalf if you choose to take the matter further. Contact Dalarna's Student Union for more information.

  If you choose to submit a formal complaint to Dalarna University, you need to use and submit the form provided below. Describe the matter in careful detail and provide your contact details. This will help us both to deal with the matter promptly and to get back to you quickly.

  For Dalarna University to be able to look into your case, it needs to handle your personal data. When you submit a formal complaint, you are also giving your consent for this. In place to deal with personal data is the University's case management system, which ensures it is handled according to current data protection regulations. Information about personal data protection at Dalarna University.

  In the University’s case management system, your case will be analysed and, where possible, resolved immediately or, where necessary, it will be referred to a case manager.

  For more information about complaints procedures at Dalarna University, please see Regler för klagomål, omprövning och överklagan (pdf)  (Swedish text).


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Personlig information / Personal Information

 • Vilka klagomål vill du framföra? / What complaints do you want to make?