Skolforskningsfonden - ansökan om projektmedel Forskning och utvecklingsprojekt: ny kunskapsproduktion i samverkan

 • Skolforskningsprogrammet Forskning och utvecklingsprojekt: Ny kunskapsproduktion i samverkan (Förkortat till FoU-projekt) tar vid där programmet Lokal praktikutveckling slutar. Det överordnade syftet med FoU-projektet är att forskare tillsammans med verksamma, utifrån de erfarenheter de verksamma och medverkande forskare tillskansat sig genom skolforskningsfondprogrammet Lokal praktikutveckling, utvecklar ny kunskap i ett forskningsperspektiv, med relevans för skolans verksamma.  Det lokala verksamhetsperspektivet speglar ansatsen samt projektets syfte och frågeställningar, men processen är trogen forskningens logiker.

  Ansökan till detta Skolforskningsprogram följer samma villkor och har samma ansöknings- och bedömningsprocedur som forskare använt sig av till de s.k projektmedlen i den ursprungliga Skolforskningsfonden. Meriterade för fonden är de forskare vid Högskolan Dalarna som söker tillsammans med den skola/huvudman i vilket samarbetet genom skolforskningsprogram 1 (se ovan) ägt rum. En ansökningsomgång per år, deadline 28:e februari.

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Projektledare

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Huvudman

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Projektet

 • Projektplanen ska innehålla följande under separata rubriker:

  • Syfte: Redogör för projektets övergripande syfte, där syftet med såväl forskningsdelen som utvecklingsdelen preciseras. Tydliggör projektets forskningsfrågor samt relevanta frågor för utvecklingsdelen.
  • Områdesöversikt: Gör ett sammandrag av din egen och andras forskning och tidigare resultat inom forskningsområdet. Ange nyckelreferenser.
  • Projektbeskrivning: Gör en sammanfattning av hur projektet är tänkt att genomföras. Planerade aktiviteter, teori- och metodval samt medverkandes roll i projektet ska framgå. En tydlig tidsplan ska också finnas med.
  • Spridning av resultat: redogör för hur projektets erfarenheter och resultat kommer alla skolhuvudmän till del.
  • Betydelse: Redogör för projektets betydelse för 1) forskningsområdet 2) partnerområdets verksamhetsutveckling samt 3) lärarutbildningsområdet.

   • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Medverkande forskare vid Högskolan Dalarna

      • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Medverkande skola

        • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Externa medel för projektet

        • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Sökt belopp specificerat

         Antal timmar och expenser för hela projektets genomförande.