Skolforskningsfonden - intresseanmälan Lokal praktikutveckling

 • Lokal praktikutveckling på vetenskaplig grund - Vad visar forskning? Vad erfar lärare?

  Tillsammans med en till två forskare från Högskolan Dalarna beprövar fyra till åtta lärare/förskollärare sin egen undervisningspraktik i dialog med relevant och behovsanpassad forskning. Arbetet sker i form av fem gemensamma träffar under en till två terminer och äger rum på den egna skolan/förskolan (Läs mer om programmet på PUD´s hemsida). I denna intresseanmälan ber vi dig som företrädare för verksamheten att kortfattat beskriva den eller de frågor/utmaningar som dessa fyra till åtta verksamma lärarna/förskollärarna ser som angelägna att pröva, perspektivera och utveckla. Beskriv också på vilket sätt dessa frågor eller utmaningar utgör en del i skolans kvalitetsarbete.

  Rektor eller motsvarande skickar ifylld intresseanmälan till PUD. Högskolan Dalarnas interna styrgrupp för ULF och chefen för PUD mäklar och förhandlar intresseanmälningar med den aktuella skolan/förskolan och med relevant personal vid Högskolan Dalarna. Forskarnas insats i programmet finansieras av medel från Skolforskningsfonden och från det statliga ULF-projektet (www.ulfavtal.se). Skolhuvudmannen står för deltagarnas medverkan. Beslut om ansökningar till programmet Lokal praktikutveckling sker löpande.

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Rektor

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Utsedd lagledare

  Det är den utsedda lagledaren som sköter kontakten med Högskolan Dalarna.

 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Gruppens deltagare

  • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Praktikutveckling

  • Skolan/förskolan har identifierat följande fråga/problem/utmaning som en tänkbar innehållslig utgångspunkt för sin lokala praktikutveckling:

   • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Frågan har diskuterats med följande person på Högskolan Dalarana: