Anmälan av tillbud och olyckor / Report an Incident or Accident

 • Som arbetsgivare har Högskolan Dalarna ett ansvar för alla medarbetares arbetsmiljö. För att vi ska kunna jobba systematiskt och fånga tidiga tecken på ohälsa och risker, behöver vi din hjälp som medarbetare.

  Om du råkar ut för ett tillbud eller olycksfall måste du anmäla det till Högskolan Dalarna. Därför har vi tagit fram ett formulär för att det ska gå enkelt och smidigt att göra en anmälan.

  Du fyller i alla frågor och trycker på skicka. Därefter går din anmälan direkt till HR. HR registrerar din anmälan i diariet och ser till att den går vidare till rätt mottagare, beroende på vad anmälan gäller.

  Närmaste chef har arbetsmiljöansvar och ansvara för att utreda inkommen anmälan. Om anmälan riktar sig mot närmaste chef kommer den att hanteras av HR.

  Om du i din anmälan önskar stöd rekommenderar vi dig att ta kontakt med arbetsmiljöombuden. 


 • Dalarna University is responsible for ensuring a healthy and good working environment for its employees. For us to be able to work systematically and detect signs of ill health and risks at an early stage, we need the help of our employees.

  If you are involved in an incident or accident, you must report it to the University. This e-form aims to facilitate that process.

  Please respond to all the questions and then click on submit. The report will then be received by the Office of Human Resources (HR). HR will then register your report in the diariet system and will ensure it is forwarded to the appropriate staff member: who that is depends on what the report is about.

  Your immediate manager has work environment responsibility and is the one who deals with any reported incidents. If the report is directed at your immediate manager, then it will be dealt with by HR.

  If you want support when making your report, then we recommend that you contact a work environment representative (arbetsmiljöombud)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Personlig information / Personal Information

 • Vad har hänt/kunde ha hänt? / What happened/could have happened?

 • Arbetssjukdom: Med en arbetssjukdom menas en sjukdom som beror på skadlig inverkan i arbetet under längre tid. Med skadlig inverkan menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt, ex. utmattning, bestående rygg-/ledbesvär, allergier, hörselnedsättning. Olycksfall: En händelse som lett till fysisk skada. Psykisk ohälsa: Händelsen har påverkat dig psykiskt och orsakat psykiskt obehag, ex. stress, ångest, panik. Tillbud: En situation som kunde ha lett till psykisk eller fysisk skada. Smitta: XXX Hot och våld: XXX Annan händelse: Välj denna om din anmälan inte kan täckas in av någon av de andra alternativen.
 • Bidrog någon av följande faktorer till skadan?
 • Bidrog någon av följande faktorer till skadan?
 • Bidrog någon av följande faktorer till skadan?
  • Bidragande faktorer / Contributing factors

  • Åtgärder / Measures