Tillgodogörande – avslutade kurser från utländska lärosäten / Courses Completed at Higher Education Institutions in Other Countries

  • Tillgodogörande innebär att kurs som lästs och godkänts vid ett utländskt lärosäte kan inkluderas i ett examensbevis som utfärdas vid Högskolan Dalarna. Kursen måste alltid bedömas till såväl omfattning som nivå och någon överlappning av innehåll får inte föreligga. Lärosätet ifråga måste vara ackrediterat, dvs godkänt av landets utbildningsmyndigheter. 

    Tillgodogörande is when a course you successfully completed at another higher education institution in another country (i.e., not Sweden) can be included in a degree certificate issued by Dalarna University. Both the scope of the course and its level are considered, and there cannot be any course content overlap. The higher education institution must be accredited: that is to say, it must be endorsed by the educational authorities of the country in which it is located.

  • Bifoga dina vidimerade utländska betyg (official transcript of records). Bifoga även kursplaner om kurserna ska ingå i huvudområde/ Attach certified transcripts of records. Also attach the course syllabus for each course that you intend to include in your main field of study.