Tillgodoräknande av tidigare studier

  • Följande dokument ska bifogas ansökan:

    • Kursplan eller motsvarande beskrivning som styrker den åberopade utbildningens innehåll från den termin då kursen lästes. Kursens upplägg, examinationsform, nivå och omfattning ska framgå. Litteraturlista ska lämnas in för att underlätta bedömningen.
    • Vi ser även att du bifogar kursplaner som avser kurser vid Högskolan Dalarna då det underlättar vår handläggning.
    • Om du vill tillgodoräkna mot examensarbete ska din uppsats bifogas.
    • En beviljad ansökan om tillgodoräknande kan i regel inte återtas då det är ett gynnande förvaltningsbeslut. Ansök därför först när du är säker på att du vill tillgodoräkna en kurs.
  •  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------