Tillgodoräknande av tidigare studier

 • Följande krävs för ett tillgodoräknande:

  • Att du är antagen till och bedriver studier vid Högskolan Dalarna
  • Att genomförd utbildning i huvudsak motsvarar den kurs/det kursmoment du annars skulle ha läst vid Högskolan Dalarna
  • Att genomförda kurser eller moment i kurser ska vara betygsatta
 • Krav på dokumentation av tidigare studier

  Följande dokument ska bifogas ansökan:

  • Kopia av resultatintyg (Official Transcript of Records) eller motsvarande på originalspråk samt översättning gjord av auktoriserad översättare till engelska eller svenska. Enbart översättning av betygshandling accepteras ej. På intyget ska följande finnas: lärosätets namn, kursnamn, tidpunkt, nivå, poängomfattning, betyg och betygsskala. Ytterligare dokumentation som förklarar studiesystemet (poängsystem, terminsindelning m.m.) ska om möjligt också lämnas in. Kopian ska vara vidimerad eller gå att verifiera elektroniskt hos utfärdande lärosäte.
  • Kursplan eller motsvarande beskrivning som styrker den åberopade utbildningens innehåll från den termin då kursen lästes. Kursens upplägg, examinationsform, nivå och omfattning ska framgå. Litteraturlista ska lämnas in för att underlätta bedömningen.
  • I förekommande fall, självständigt arbete (examens-/uppsatsarbete). Gäller i det fall du vill få examensarbetet godkänt som examensarbete inom huvudområdet vid Högskolan Dalarna.
  • Vi ser även att du bifogar kursplaner som avser kurser vid Högskolan Dalarna då det underlättar vår handläggning.
  • OBS! Namnge dokumenten vid uppladdning, tex kursplan_kurskod, resultatintyg, litteraturlista_kurskod.
 • Tänk på att:

  • Om du skickar in en ansökan som inte är komplett, kommer vi att behöva begära komplettering, vilket fördröjer handläggningstiden
  • Om din komplettering inte inkommit inom tre veckor efter begärd komplettering kommer ditt ärende att handläggas utifrån befintligt underlag
  • Om dina tidigare studier blir tillgodoräknade sätts inget betyg
  • En beviljad ansökan om tillgodoräknande kan i regel inte återtas då det är ett gynnande förvaltningsbeslut. Ansök därför först när du är säker på att du vill tillgodoräkna en kurs.
  • Handläggningstiden är cirka två månader efter det att ansökan och underlag för bedömning inkommit till Högskolan.
 •  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vill du ansöka om flera tillgodoräknanden så har du i detta formulär möjlighet till fyra val